Књига афоризама "ИСУСОВИТЕ АНТИХРИСТИ" ВАСИЛА ТОЛЕВСКОГ

Назив књиге: ИСУСОВИТЕ АНТИХРИСТИ

Издавач: Међународни  центар за славистичко образовање

Писац: Васил Толевски

Рецензенти: Раде Ђерговић, Миле Ђорђијоски, Витомир Теофиловић

Година издања: 2017

Тираж: 300

Избор афоризама Ј. Николић

Не е проблем што државата ни стана лудница.

Проблем е што лудаци ни препишуваат рецепти за подобар живот.

Није проблем што нам је држава постала лудница.

Проблем је што нам лудаци преписују рецепте за бољи живот.


Државата не е атом па да ни треба знаење од нуклеарна физика.

Неа ја цепиме со незнаење!

Држава није атом па да нам треба знање из нуклеарне физике.

Њу цепамо незнањем!


Деца, барате работа во Македонија?!

Е, тука ни Google не може да ви помогне.

Децо, тражите посао у Македонији?!

Е, ту вам ни Google не може помоћи.


Слугите на режимот станаа наши господари!

Слуге режима постали су наши господари!


Исак Њутн мораше Законот за сила да го демонстрира на хартија.

Тогаш немаше пендреци!

Исак Њутн је морао да Закон силе демонстрира на хартији.

Тада није било пендрека!


Политичарите украдените пари ги кријат во странство.

Имаат информации дека тука се краде!

Политичари украдене паре крију у иностранству.

Имају информације да се овде краде!


Проститутките имаат помали приходи од политичарите.

Нормално, имаат помалку муштерии!

Проститутке имају мање приходе од политичара.

Нормално, имају мање муштерија!


Во мојата фамилија нема лажговци, крадци, политичари...!

Затоа едвај врзуваме крај со крај.

У мојој породици нема лажова, лопова, политичара...!

Зато једва везујемо крај са крајем.


Достоевски познаваше само еден Идиот.

Во тоа време немаше ваков политички систем!

Достојевски је познавао само једног Идиота.

У то време није постојао овакав политички систем!


Нашите луѓе секогаш носат два броја поголеми гаќи.

Да им бидат точни кога ќе ги наполнат!

Наши људи увек носе за два броја веће гаће.

Да им буду потаман када их напуне!


Проститутките бесплатно ќе ви дојдат дома!

Само вклучете го собранискиот канал.

Проститутке ће вам бесплатно доћи кући!

Само укључите скупштински канал.


Владата во незгодно време побара да ги збиеме редовите.

Баш сега кога немаме гаќи!

Влада у незгодно време тражи да збијемо редове.

Баш сада када немамо гаће!