CRNA GORA

OPŠTINA PLJEVLJA

  – Sekretarijat za društvene djelatnosti


Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, na prijedlog Savjeta za organizaciju kulturne manifestacije Dani humora i satire „Vuko Bezarević” Pljevlja


r a s p i s u j e

K O N K U R S

                   

1. Za dodjelu nagrade „TIPAR” – koja se dodjeljuje za humorističko-satirično književno djelo iz prethodne i tekuće godine, objavljeno na prostoru bivše SFRJ, kao godišnja nagrada, i u posebnim prilikama kao nagrada za životno djelo 

Nagrada se sastoji od plakete, novčanog iznosa od 800.00 €  i učešća na manifestaciji. Svako ima pravo da podnese prijedlog za dodjelu nagrade. Prijedlog se podnosi u pisanoj formi. Prijedlozi se dostavljaju uz pet primjerka predložene knjige. 2. Za dodjelu nagrade „VUKO BEZAREVIĆ” – koja se dodjeljuje za neobjavljenu satiričnu priču 

Nagrada se sastoji od plakete, novčanog iznosa od 400,00 € i učešća na manifestaciji. Pravo učešća imaju sva fizička lica sa prostora bivše SFRJ.  Može se konkurisati sa najviše tri neobjavljene priče (do 4000 karaktera sa proredom) potpisane šifrom i rješenjem šifre u posebnoj koverti. Svaka priča se dostavlja  u četiri primjerka.3. Za dodjelu nagrade „MLADI TIPAR” – koja se dodjeljuje za humorističko-satiričnu kratku formu (priča, pjesma, aforizam, anegdota, epigram...)  

Nagrada se sastoji od plakete, novčanog iznosa od 150,00 € i učešća na  manifestaciji. Pravo učešća imaju učenici srednjih škola sa prostora bivše SFRJ. Može se konkurisati sa najviše tri kratke forme, potpisane šifrom i rješenjem šifre u posebnoj koverti. Prijave se dostavljaju  u četiri primjerka.Prijave se dostavljaju isključivo u štampanoj formi na adresu: 

Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, ul. Kralja Petra I br. 48, 84210 Pljevlja, 

najkasnije do 10. maja 2014. godine, sa naznakom za koju nagradu se konkuriše.

Prijave  koje se dostave nakon predviđenog roka neće se uzeti u razmatranje.

Uručenje nagrada je 14. juna 2014. godine na Svečanom programu XXVIII Dana humora i satire »Vuko Bezarević« u Pljevljima.


– Ista nagrada istom licu može se dodijeliti samo jednom –

 

Ostale informacije mogu se dobiti na telefone Sekretarijata za društvene djelatnosti: 

 + 382 52 300 047, + 382 69 309 353 ili putem maila: sekretarijatzadrustvene@yahoo.com                                                                          S E K R E T A R K  A  

                                                                                                                                                                            Slavica Krstajić