ZLATNA  KACIGA  RASPISUJE  XXIII  KONKURS  NA TEMU

PROMENE

KATEGORIJE:

1. KARIKATURA

2. PISANA FORMA

    - Priča

    - Pesma

    - Aforizam


PROPOZICIJE:

1. KARIKATURA: ORIGINALNA, MINIMUM A4 (210x297 mm), MAKSIMUM A3 (297x420 mm), TEHNIKA SLOBODNA

2. PISANA FORMA: MAKSIMUM  DVE  KUCANE  STRANE  I  DO 20 AFORIZAMA

NAGRADE:


KARIKATURA: 


I NAGRADA: PLAKETA *ZLATNA KACIGA* .......................... 800 €

SAMOSTALNA IZLOŽBA 2015. GODINE

II NAGRADA ....................................................................................  400 €

III NAGRADA ...................................................................................  200 €


PISANA FORMA:


PRIČA: PLAKETA ZLATNA KACIGA .......................................  200 € 

PESMA: PLAKETA ZLATNA KACIGA ....................................... 200 €

AFORIZAM: PLAKETA ZLATNA KACIGA ............................... 200 € 

SPECIJALNA NAGRADA RADE BRKA …………………………200 €


Pisane radove slati isključivo pod šifrom!


ROK ZA PRISPEĆE RADOVA: 25.01.2015.


U obzir dolaze samo neobjavljivani radovi. Obavezna kratka biografija, adresa, telefon i e-mail adresa autora. 


Objavljivanje odluka žirija do 05.02.2015. godine. 


Dodela nagrada obaviće se na završnoj večeri Festivala 01. 04. 2015. 

Organizator snosi troškove puta i smeštaja nagrađenih autora.
Službeni jezici festivala su srpski i engleski.

Radovi ostaju vlasništvo Festivala.

Adresa:

          

KULTURNI CENTAR – KRUŠEVAC 

MEĐUNARODNI FESTIVAL HUMORA I SATIRE ,,ZLATNA KACIGA" 

TOPLICINA 2 

37000 KRUŠEVAC 

 SRBIJA

TEL/FAX: +381 (37) 423 025

e-mail:

goldenhelmet@ptt.rs, goldenhelmet@kck.org.rs, zlatnakaciga@kck.org.rs

GOLDEN  HELMET  ANNOUNCES  XXIII  CONTEST TITLED

CHANGES

CATEGORIES:

1. CARTOON

2. WRITTEN FORM

    - Story

    - Poem

    - Aphorism


PROPOSITIONS:

1. CARTOON: ORIGINAL, MIN. A4 (210x297 mm), MAX A3 (297x420 mm), 

TECHNIQUE FREE;

2. WRITTEN FORM: MAXIMUM TWO TYPED PAGES OR UP TO 20 APHORISMS; 

AWARDS:


CARTOON: 


1ST AWARD: PLAQUE *GOLDEN HELMET* .............................. 800 €

ONE-MAN EXIBITION IN 2015.

2ST AWARD .........................................................................................  400 €

3ST AWARD .......................................................................................    200 €


WRITTEN FORM:


STORY: PLAQUE *GOLDEN HELMET* .........................................200 € 

POEM: PLAQUE *GOLDEN HELMET*..........................................  200 €

APHORISM: PLAQUE *GOLDEN HELMET* ............................... 200 € 

SPECIAL AWARD ,,RADE BRKA’’ ................................................................ 200 €


Written works to be sent under a code!


DEADLINE:  25.01. 2015.


Only unpublished works will be taken into consideration. Author's short biography, phone number and e-mail addres are obligatory.


Jury decision will be announced on - 05.02. 2015. 


Awards will be handed at Final Festival Evening on April 1. 2015. The Organizer will bear travel and accommodation cost of awarded authors. 


Festival official langauges are Serbian and English.


All works remain property of the Festival.


CULTURAL CENTER – KRUSEVAC                                                  

INTERNATIONAL FESTIVAL OF HUMOUR AND SATIRE 

,,GOLDEN HELMET"  

TOPLICINA 2                                                                                                           

37000 KRUSEVAC                                                                                              

SERBIA


TEL/FAX: +381 (37) 423 025

e-mail: 

goldenhelmet@ptt.rs, goldenhelmet@kck.org.rs, zlatnakaciga@kck.org.rs