NA PRVOM STE MJESTU

Portal za satiru

 

Ninus Nestorović na italijanskom blogu
Fabricija Karamanje

Čitaoci ovog  bloga su već imali priliku da čitju mnoge moje članke o aforističarima iz Srbije, gde sam takođe predstavio po prvi put u Italiji izbor aforizama nekih srpskih autora.
Srbija je zaista puna aforističara i događaja ("Satira fest, koji je održan početkom oktobra u Beogradu, je možda najvažniji aforistički događaj u Evropi) zato tom fenomenu i posvećujem mnogo pažnje na mom blogu.
Jedan od značajnih aforističara koga želimo predstaviti  u ovom članku  je Ninus Nestorović, rođen 1965. u Smederevskoj Palanci. Živi u Novom Sadu (Radi u Paraćinu kao inspektor carine). Ninus Nestorović je objavio četiri knjige aforizama: Izgužvane Misli, 1997, Sizife, Srbine! 1999, Neraskidiva veza, 2003, Vojna Tajna, 2006. On je takođe pripremio antologiju pisaca aforizama grada Novog Sada, Pečat vremena, 2003. Aforizmi Ninusa  Nestorovića  su prevedeni na nekoliko jezika i nedavno su uvršteni u antologiju srpskih aforizama koja je objavljena na poljskom jeziku pod nazivom, U krivom ogledalu, 2010. Ninus Nestorović je osvojio brojne književne nagrade, uključujući  i  Vibovu Nagradu  2000-ite gopdine. Član je Društva književnika Vojvodine i pripadnik je Beogradskog aforističarskog kruga.
Ideje koje prožimaju aforizme Ninusa Nestorovića su crnohumorne. U njima je dovoljno načiniti samo malu jezičku promjenu da bi se stvorio oosećaj apsurda i paradoksa: "Policija je  imala loš dan, a onda je pala noć " ili" glasovi se broje u toku noću -dok pošten svet spava.”

U svojim aforizmima Nestorović  često koristi termin "vođa",  u značenju predsednik, šef, lider … kao na primjer: "Naš vođa  je najbolji. To je sve što znam o njemu ... ", rat i ratne  zločine (" Idem u rat. Zbogom majko, zbogom oče, zbogom pameti."), policija koja je korumpirana i nasilna ("Gledao sam  policajca dok me je tukao. Lepo je videti čoveka koji uživa u svom poslu!"). Sveprisutna je tema moralnog raspada i osiromašenja srednje klase , ljudske gluposti i licemerja ("Čovečiji mozak je mali i primitivan.Mnogi su ga već izbacili iz upotrebe.”
Jedna od karakteristika aforizama je pesimističan pogled na svet koji se takođe nalazi u mislima Ninusa Nestorovića. I Sizif je tema mnogim srpskim aforističarima koji se nadaju promjenama. Na primjer “Sizife, Srbine! " je naslov zbirke aforizama Nestorovića.

Predstavljajući prvi put italijanskoj javnosti izbor aforizama Ninusa Nestorovića., želim da se zahvalim Olji Arsić i Milanu Beštiću koji su mi pomogli oko prevođenja aforizama.


Zabili su glavu u pesak. Očekuju da nešto nikne.
Nascondono la testa sotto la sabbia. Si aspettano che cresca qualcosa
**
U borbi sa samim sobom ustanovio je da je neprijatelj znatno brojniji.
Nella lotta con se stesso ha stabilito che il nemico è molto più numeroso.
**
Gledao sam policajca dok me je tukao. Lepo je posmatrati čoveka koji uživa u svom poslu!
Ho guardato il poliziotto che mi colpiva. E’ bello da vedere l’uomo che sa fare volentieri il suo lavoro!
**
Pesnici koji pevaju o slobodi, to su najmaštovitiji stvaraoci.
I poeti che cantano la libertà, sono i creatori più fantasiosi
**
Idem u rat.
Zbogom oče, zbogom majko, zbogom pameti!

Sto andando in guerra.
Addio padre, madre addio, addio ragione!
**
Poslali smo decu u smrt.
Da nauče šta je život…

Abbiamo mandato i figli a morire.
In modo che possano imparare che cosa è la vita
**
Glasački listići se broje noću.
Dok pošten svet spava.

I voti sono contati durante la notte.
Mentre un mondo giusto dorme.
**
Na ulice našeg grada danas je izašlo 86 tenkova, što će svakako umnogome pomoći da građani brže stignu do svojih kuća!
Per le strade della nostra città, sono arrivati 86 carri armati, che saranno certamente di grande aiuto per le persone che vogliono tornare rapidamente a casa!
** 
Mačka je prvo otvorila kavez, a posle je pojela ptičicu.
Pa, i oslobodioci moraju nešto da jedu!

Il gatto ha aperto la gabbia, e poi ha mangiato l’uccellino.
Beh, i liberatori devono mangiare anche qualcosa!
**
Posle ratnih operacija
ostaju otvorene rane.

Dopo le operazioni di guerra,
le ferite rimangono aperte.
**
Oni u rovu ne znaju odakle vetar duva.
Quelli che sono dentro la trincea, non sanno da che parte soffia il vento.
**
Da bi neko bio obešen, nisu potrebni dokazi.
Potrebna su vešala.

Per appendere qualcuno, non c’è bisogno di prove.
Ciò che occorre è la forca.
**
Rat je prvi znak normalizacije odnosa između dve zavađene zemlje.
La guerra è il primo segno di normalizzazione delle relazioni tra due litiganti.
**
Čovečiji mozak je mali i primitivan.
Mnogi su ga već izbacili iz upotrebe.

Il cervello umano è piccolo e primitivo.
Molti ne hanno già abbandonato l’utilizzo.
**
Naš vođa je najbolji!
To je sve što znam o njemu…

Il nostro leader è il migliore!
Questo è tutto quello che so di lui…
**
Policija je imala loš dan, a onda je pala noć…
La polizia ha avuto una brutta giornata, poi scese la notte …
**
Ludaci su nesposobni za vojsku, ali su sposobni za rat.
I pazzi non sono in grado di svolgere il servizio militare, ma sono capaci di fare una guerra.
**
Moje učešće u ratu bilo je potpuno bezuspešno.
Ostao sam živ i nikoga nisam ubio.

La mia partecipazione alla guerra era completamente inefficace.
Sono rimasto vivo e non ho ucciso nessuno.
**
Drakula je živi dokaz da i u kovčegu može grofovski da se živi!
Dracula è un esempio vivente che anche in una bara si può avere una vita da conte!
**
Pa, šta ako smo srušili sve njihove crkve u tom kraju?!
Eno im naše, pa neka se mole!

E allora, che c’è di male se gli abbiamo distrutto tutte le loro chiese?!
Che vadano pure nelle nostre per pregare!
**
Poginule smo stavili u limene sanduke.
To su naše oklopne jedinice.

I caduti, li abbiamo messi nelle bare metalliche.
Sono le nostre unità corazzate.
**
Svedok je opravdano odsutan.
Na plaćenom je odsustvu.

L’assenza del testimone è giustificata.
E’ un’assenza retribuita.
**
Za tišinu koju čujete, zahvalite ozvučenju.
Ringraziate gli altoparlanti per il silenzio che sentite.
**
U našoj državi je svejedno gde se nalaziš.
Uvek si na mestu nesreće.

Nel nostro paese non ha importanza dove ti trovi.
Sei sempre sul luogo dell’incidente.
**
Videli smo svetlo na kraju tunela.
Sačekaćemo malo, pa čim se ugasi, idemo dalje!

Abbiamo visto la luce alla fine del tunnel.
Aspetteremo un po’, non appena si spegne, andremo avanti!
**
Beba je sve manje, ali to nije razlog da se u Srbiji ne čuje plač!
I neonati sono sempre di meno, ma non per quello si sentono meno pianti nella Serbia!
**
Od kada sam izašao iz policijske stanice, ne samo da sam zavoleo komuniste, nego sam počeo i da pišam crveno!
Da quando sono uscito dalla stazione di polizia, non solo amo i comunisti, ma ho anche iniziato a pisciare in rosso!
**
Kada god je neka država želela da izdigne pametne građane iznad ostalih obično je koristila vešala.
Ogniqualvolta uno stato voleva elevare i cittadini intelligenti sopra gli altri, di solito usava la forca.
**
Nije čudo što ovde uspešni ljudi retko niču.
Sejemo ih dva metra ispod zemlje.

Non sorprende che qui non crescono gli uomini di successo.
Li seminiamo due metri sotto terra.
**
Istoriju smo pisali krvlju.
Ako niste gadljivi, pročitajte je!

La storia, l’abbiamo scritta con il sangue.
Se non siete schizzinosi, leggetela!

Aforistica/mente Blog