NA PRVOM STE MJESTU

Portal za satiru

Zbornik Savremeni južnoslovenski aforizam

САВРЕМЕНИ ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ АФОРИЗАМ

SUVREMENI JUŽNOSLAVENSKI AFORIZAM

СОВРЕМЕЕН ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ АФОРИЗАМ

SODOBNI JUŽNOSLAVANSKI AFORIZEM

СЪВРЕМЕНЕН ЮЖНОСЛАВЯНСКИ АФОРИЗЪМ

2021

     Izdavačka kuća „Alma“ priprema zbornik Савремени jужнословенски афоризам : Suvremeni južnoslavenski aforizam : Совремеен јужнословенски афоризам : Sodobni južnoslavanski aforizem : Съвременен южнославянски афоризъм : 2021.

     Zbornik će imati sedam delova.

     1. Aforizmi

     2. Iz knjiga

     3. O aforizmu

     4. O knjigama aforizama

     5. Razgovori

     6. Hronika

     7. O autorima

     U prvom su delu („Aforizmi“) aforizmi na južnoslovenskim jezicima koji se ne nalaze u objavljenim autorskim knjigama. Šalje se trideset aforizama. Aforizmi mogu biti već publikovani u časopisima i novinama, štampanim i elektronskim, u zbornicima, na društvenim mrežama, blogovima i slično u toku 2021. godine (jedino ne mogu biti objavljeni u autorskim knjigama – ti aforizmi spadaju u drugi deo ovog zbornika), a mogu biti i neobjavljeni. Aforizmi, zajedno s autorovom biografijom, šalju se u jednom fajlu u Vordu. Aforizmi na jezicima s područja nekadašnjeg srpskohrvatskog jezika štampaju se ćirilicom ili latinicom, po želji autora. Aforizme ne treba „lomiti“, odnosno prebacivati deo aforizma u sledeći red korišćenjem tastera ENTER. Taster ENTER treba pritisnuti tek na kraju aforizma kako bi svaki aforizam bio jedan paragraf. Aforizmi se kucaju jedan ispod drugog, bez razmaka.

     U drugom delu („Iz knjiga“) predstavljaju se knjige aforizama na južnoslovenskim jezicima objavljene 2021. godine. Svaka knjiga biće predstavljena na dve stranice Zbornika (do 30 aforizama, u zavisnosti od njihove dužine). Osim aforizama iz knjige, potrebno je poslati naziv knjige, ime autora, naziv izdavača knjige, godinu i mesto izdanja knjige. Aforizmi na jezicima s područja nekadašnjeg srpskohrvatskog jezika štampaju se ćirilicom ili latinicom, u zavisnosti od pisma u knjizi. Aforizmi iz knjige, zajedno s autorovom biografijom i podacima o knjizi, šalju se u jednom fajlu u Vordu. Poželjno je poslati i sliku prednje strane korica knjige (najbolje kao JPG ili PDF fajl). Aforizme ne treba „lomiti“, odnosno prebacivati deo aforizma u sledeći red korišćenjem tastera ENTER. Taster ENTER treba pritisnuti tek na kraju aforizma kako bi svaki aforizam bio jedan paragraf. Aforizmi se kucaju jedan ispod drugog, bez razmaka.

     U trećem delu („O aforizmu“) objavljuju se naučni, naučno-popularni, pregledni i drugi radovi vezani za savremeni južnoslovenski aforizam i autore aforizama. Radovi mogu imati sve elemente uobičajene za naučne radove (afilijacija, apstrakt na jeziku rada, ključne reči na jeziku rada, spisak citirane literature i izvora, rezime na jeziku različitom od jezika rada, ključne reči na jeziku rezimea), ali ih i ne moraju imati. Radovi se šalju zajedno s autorovom biografijom u fajlu u Wordu. Radovi mogu biti na bilo kojem od južnoslovenskih jezika. Ako je rad već objavljen (isključivo 2021. godine), potrebno je navesti podatke o izvoru (naziv časopisa, zbornika, kolektivne monografije i drugo, godina izdanja, broj, mesto, izdavač, brojevi stranica ili adresa na internetu, datum postavljanja...).

     U četvrtom su delu („O knjigama aforizama“) prikazi knjiga aforizama objavljenih na bilo kojem od južnoslovenskih jezika 2021. godine. Šalju se neobjavljeni, kao i već objavljeni prikazi (kao pogovor ili predgovor u autorskim knjigama i drugde). Ako je prikaz već objavljen, potrebno je navesti podatke o izvoru (naziv časopisa, zbornika, kolektivne monografije i drugo, godina izdanja, broj, mesto, izdavač, brojevi stranica ili adresa na internetu, datum postavljanja...). Osim prikaza knjige, potrebno je poslati naziv prikazane knjige, ime autora, naziv izdavača knjige, godinu i mesto izdanja knjige. Prikazi mogu biti na bilo kojem od južnoslovenskih jezika. Prikaz knjige, zajedno s biografijom autora prikaza i podacima o knjizi, šalje se u jednom fajlu u Wordu. Poželjno je poslati i sliku prednje strane korica knjige (najbolje kao JPG ili PDF fajl).

     U petom delu („Razgovori“) objavljuju se intervjui s piscima aforizama ili osobama koje se bave aforizmom. Mogu biti na bilo kojem od južnoslovenskih jezika. Šalju se kao fajl u Wordu. Uz intervju je poželjno poslati i fotografije (jednu ili više njih), kao JPG ili PDF fajl. Intervjui na jezicima s područja srpskohrvatskog štampaju se ćirilicom ili latinicom, po želji autora. Ukoliko je intervju već objavljen (isključivo 2021. godine), potrebno je navesti podatke o izvoru (naziv časopisa, zbornika, kolektivne monografije i drugo, godina izdanja, broj, mesto, izdavač, brojevi stranica ili adresa na internetu, datum postavljanja...).

     U šestom delu („Hronika“) objavljuju se tekstovi o dešavanjima vezanim za savremeni južnoslovenski aforizam u bilo kojoj zemlji tokom 2021. godine (festivali, javni nastupi, konkursi, književne nagrade, naučni skupovi, zbornici radova o aforizmima, predstavljanje knjiga...). Prilozi mogu biti na bilo kojem od južnoslovenskih jezika. Šalju se kao fajl u Wordu. Fotografije se šalju kao JPG ili PDF fajl. Prilozi na jezicima s područja srpskohrvatskog štampaju se ćirilicom ili latinicom, po želji autora. Ako je tekst već objavljen (isključivo 2021. godine), potrebno je navesti podatke o izvoru (naziv časopisa, zbornika, kolektivne monografije i drugo, godina izdanja, broj, mesto, izdavač, brojevi stranica ili adresa na internetu, datum postavljanja...).

      U poslednjem delu („O autorima“) nalaze se kratki biografsko-bibliografski podaci o autorima objavljenih priloga (aforizama, knjiga, prikaza, radova, tekstova). Navodi se godina i mesto rođenja, profesija, književni i(li) naučni rad vezan za književnost, objavljene knjige (naziv knjige je napisan kurzivom, a u zagradi se navodi godina objavljivanja), mesto u kome autor živi i drugo. Biografsko-bibliografski podaci mogu biti na bilo kojem od južnoslovenskih jezika. Biografije na jezicima s područja srpskohrvatskog štampaju se ćirilicom ili latinicom, po želji autora. Šalju se kao fajl u Wordu.

     Zbornik Савремени јужнословенски афоризам : Suvremeni južnoslavenski aforizam : Совремеен јужнословенски афоризам : Sodobni južnoslavanski aforizem : Съвременен южнославянски афоризъм : 2021 biće objavljivan jednom godišnje. Objavljeni prilozi neće se honorisati. Autorski primerak zbornika nije predviđen. Ceo zbornik (PDF fajl štampanog izdanja) biće besplatno dostupan na sajtu www.alma.rs, a svi koji budu želeli da ovaj zbornik stave na svoj sajt, na profil na društvenim mrežama i drugde dobiće fajl besplatno.

     Prilozi se šalju na adresu: alma.izdavackakuca@yahoo.com. Rok za slanje priloga je 1. septembar 2022. godine.