NA PRVOM STE MJESTU

Portal za satiru


22. Међународни фестивал афоризама и карикатура “Струмица 2021”


К О Н К У Р С


Тема:

К А Р Н Е В А Л - Е Р О Т И К А


АФОРИЗАМ

 • У овој категорији сваки аутор може да учествује са највише 10 афоризама, штампаних у три примерка, са шифром и подацима о аутору у посебној затвореној коверти.
 • Аутори могу учествовати са више радова, сваки као група од 10 (десет) афоризама и означен са посебном шифром.


КАРИКАТУРА

 • У овој категорији аутори могу да учествују са највише 3 карикатуре, рађене слободном техником, димензије А4.
 • Подаци о ауторима треба да буду написани на полеђини рада.


ТРАЈАЊЕ КОНКУРСА

 • Крајњи рок за приспјеће радова је 4. март 2021. године.


НАГРАДЕ

 • Додјељују се три главне награде: Златна, сребрна и бронзана плакета.
 • Организатор задржава право да додели и додатне награде неким учесницима.


АДРЕСА

Радове слати на адресу:

НУ Центар за културу "Антон Панов"

Бул "Гоце Делчев" бб

2400 Струмица, Р. Македонија

са назнаком: За конкурс афоризама и карикатуре


АУТОРСКА ПРАВА

 • Примљени радови остају у власништву организатора и аутора и они имају право да их публикују у каталогу или на други начин са осталим радовима.


ЖИРИРАЊЕ

 • Благовремено пристигли радови ће бити прегледани и оцијењени од жирија који ће додијелити награде 15. Марта 2021. године (Чисти понедјељак), када ће се бити приређена изложба награђених радова.


КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ

Тел: ++389 (0)71 205 263

Е-маил: trimerotikon@yahoo.com 

anton.panov.sr@gmail.com


*
**

22-ри Меѓународен Фестивал на афоризам и карикатура “Струмица 2021


К О Н К У Р С


Тема:

КАРНЕВАЛ –ЕРОТИКА


Афоризам:

 • Во оваа категорија секој автор учествува со збир од најмногу 10 афоризми отпечатени во три примероци, со Шифра и со податоци за авторот, во затворен плик. Учесниците можат да учествуваат со повеќе трудови од по 10 афоризми, со Шифра за секој труд.

Карикатура

 • Во ова категорија, секој автор учествува со најмногу 3 карикатури, работени во техника по избор на авторот, со димензии А4.
 • На секоја карикатура треба да стојат податоци за авторот на задната страна.


Рок на конкурсот:

 • Краен рок на пристигање на трудовите е најкасно до: 4-ти март 2021 г.


НАГРАДИ

 • Се доделуваат три главни награди: Златна, Сребрена и Бронзена Плакета, со право на Организаторот да додели одреден број на дополнителни награди.

АДРЕСА

Делата се испраќаат на адреса:

НУ Центар за култура “Антон Панов“

2400 Струмица , Р. Македонија

Со назнака:

За конкурсот на афоризам и карикатура


АВТОРСКИ ПРАВА

 • Пристигнатите дела од двете категории остaнуваат во сопственост на Организаторот и авторот, со право на нивна презентација во јавноста, по можност во каталог или во друг вид публикација.

ЖИРИРАЊЕ

 • Сите дела пристигнати во определениот рок, ќе ги разгледа соодветно жири, кое ќе ги додели наградите на: 15 март, 2021 (на Чист Понеделник),кога ќе биде организирана изложба и презентација на наградените дела.


КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Tel: ++389 (0)71 205 263

E-маил: trimerotikon@yahoo.com

anton.panov.sr@gmail.com


***

XII-nd International Festival of aphorisms and caricature “Strumica 2021” 


C O N T E S T 


Theme

C A R N I V A L – E R O T I C A 

 

Aphorism 

• In this category each author can participate with maximum of 10 aphorisms , printed in three copies, completed with code and particulars about the author, and set in sealed envelope. 

• The authors are allowed to participate with more works ,each as group of 10(ten) aphorisms and marked with particular code. 


Caricature

• In this category, the authors can participate and send 3 caricatures , maximum. The technique is on their own choice, and dimensions A/4. 

• Particulars about the authors should be written at the back side of the work. 

Contest deadline:


 • The deadline for submitting works is : March 4, 2021.

Awards 

• Three main prizes will be awarded : Golden, Silver and Bronze Plaque, with the right of the Organizer to award a number of additional prizes.. 

 Address

• The works are to be send to: 

NUCK “Anton Panov’ 

Blvd. “Goce Delcev” bb 

2400 Strumica , R. Macedonia

noted: To the Festival of aphorism and Caricature


Copyrights: 

• The works received, remain in property of the Organizer and the author, and they have the right to its public presentation, catalogue prepare or other publication.

 

 Evaluation

• All works arriving with in the set deadline will be reviewed by a jury.. 

•The presentation of the works –exhibition and the Reward Ceremony will come to : March 15, 2021. 


Contact -Further information 

Tel: ++389 (0) 71 205 263 

E-mail: trimerotikon@yahoo.com 

anton.panov.sr@gmail.com