NA PRVOM STE MJESTU

Portal za satiru

21-ви Међународни фестивал афоризама и карикатура “Струмица 2020”К О Н К У Р СТема:

К А Р Н Е В А Л - Е Р О Т И К ААФОРИЗАМ

 • У овој категорији сваки аутор може да учествује са највише 10 афоризама, штампаних у три примерка, са шифром и подацима о аутору у посебној затвореној коверти.
 • Аутори могу учествовати са више радова, сваки као група од 10 (десет) афоризама и означен са посебном шифром.КАРИКАТУРА

 • У овој категорији аутори могу да учествују са највише 3 карикатуре, рађене слободном техником, димензије А4.
 • Подаци о ауторима треба да буду написани на полеђини рада.ТРАЈАЊЕ КОНКУРСА

 • Крајњи рок за приспјеће радова је 14. фебруар 2020. године.НАГРАДЕ

 • Додјељују се три главне награде: Златна, сребрна и бронзана плакета.
 • Организатор задржава право да додели и додатне награде неким учесницима.АДРЕСА

Радове слати на адресу:

НУ Центар за културу "Антон Панов"

Бул "Гоце Делчев" бб

2400 Струмица, Р. Македонија

са назнаком: За конкурс афоризама и карикатуреАУТОРСКА ПРАВА

 • Примљени радови остају у власништву организатора и аутора и они имају право да их публикују у каталогу са другим радовима.ЖИРИРАЊЕ

 • Благовремено пристигли радови ће бити прегледани и оцијењени од жирија.
 • Објављивање награда је 2. марта 2020. године (Чисти понедјељак) када ће се бити приређена изложба награђених радова.КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ

Тел: ++389 (0)71 205 263

Е-маил: trimerotikon@yahoo.com 

anton.panov.sr@gmail.com21-ви Меѓународен Фестивал на афоризам и карикатура “Струмица 2020


К О Н К У Р С


Тема:

КАРНЕВАЛ –ЕРОТИКА


Афоризам:

 • Во оваа категорија секој автор учествува со збир од најмногу 10 афоризми отпечатени во три примероци, со Шифра и со податоци за авторот, во затворен плик. Учесниците можат да учествуваат со повеќе трудови од по 10 афоризми, со Шифра за секој труд.

Карикатура

 • Во оваа категорија , секој автор учествува со најмногу 3 карикатури , работени во техника по избор на авторот, со димензии А4.
 • На секоја карикатура треба да стојат податоци за авторот на задната страна.

Рок на конкурсот:

 • Краен рок на пристигање на трудовите е најкасно до: 14-ти февруари 2020 г.

НАГРАДИ

 • Се доделуваат три главни награди: Златна, Сребрена и Бронзена Плакета,со право на Организаторот да додели одреден број на дополнителни награди.

АДРЕСА

Делата се испраќаат на адреса:

НУ Центар за култура “Антон Панов“

2400 Струмица , Р. Македонија

Со назнака:

За конкурсот на афоризам и карикатура


АВТОРСКИ ПРАВА

 • Пристигнатите дела од двете категории остaнуваат во сопственост на Организаторот и авторот , со право на нивна презентација во јавноста, по можност во каталог или во друг вид публикација.

ЖИРИРАЊЕ

 • Сите дела пристигнати во определениот рок, ќе ги разгледа соодветно жири, кое ќе ги додели наградите на: 2-ти март, 2020 (на Чист Понеделник),кога ќе биде организирана изложба и презентација на наградените дела.


КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Tel: ++389 (0)71 205 263

E-маил: trimerotikon@yahoo.com

anton.panov.sr@gmail.com20–th International Festival of aphorisms and caricature “Strumica 2020” C O N T E S T 


Theme

C A R N I V A L – E R O T I C A 

 

Aphorism 

• In this category each author can participate with maximum of 10 aphorisms , printed in three copies, completed with code and particulars about the author, and set in sealed envelope. 

• The authors are allowed to participate with more works ,each as group of 10(ten) aphorisms and marked with particular code. 


Caricature

• In this category, the authors can participate and send 3 caricatures , maximum. The technique is on their own choice, and dimensions A/4. 

• Particulars about the authors should be written at the back side of the work. 

Contest due date: The works will be accepted up to : February 14, 2020, at latest. 


Awards 

• Three main prizes will be awarded : Golden, Silver and Bronze Plaque. 

• The Organizer retains the right to award some additional prizes. 


 Address

• The works are to be send to: 

NUCK “Anton Panov’ 

Blvd. “Goce Delcev” bb 

2400 Strumica , R. Macedonia

with note: To the Festival of aphorism and Caricature 


Copyrights: 

• The works received, remain in property of the Organizer and the author, and they have the right to its public presentation, catalogue prepare or other publication. 


 Evaluation

•The works received in due time will be reviewed and evaluated by competent jury commission. 

•The presentation of the works –exhibition and the Reward Ceremony will come to : March 2, 2020. 


Contact -Further information 

Tel: ++389 (0) 71 205 263 

E-mail: trimerotikon@yahoo.com 

anton.panov.sr@gmail.com